ప్రశాంతంగా ఉండు' అదే సత్యం. నిశ్చలంగా ఉండు అదే దైవం.

'ఆత్మ ఇదనీ, అదనీ అనుకోకుండా ఉండటమే ఆత్మ'

'అజ్ఞానం ఉన్నంతకాలం పునర్జన్మ వుంటుంది. నిజానికి, నువ్విప్పుడుగానీ ఎప్పుడుగానీ జన్మించనేలేదు.

ముగ్గురు ఆధునిక రుషులు శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, రమణ మహర్షి, విసర్గదత్త మహారాజ్‌ రుణం తీర్చుకోవడానికి కృషి చేశారు ఈ గ్రంధకర్త. ఇది తీరే రుణం కాదు కాబట్టి ఆ కృషిని కొనసాగిస్తూనే వున్నారు. అందులో భాగమే ఈ పుస్తకం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good