కుక్క కాటు వాల్ల సంభవించే మరనంతకమైన వ్యాధికి ప్రధమంగా టికను లూయి పాశ్చర్ కనిపెట్టాడు.
పశ్చారైజేషణ్ ప్రక్రియ ద్వారా పాలు విరిగిపోకుండా ఉండటాన్ని, ద్రాక్ష సరాయం పులికుండా ఉండటాన్ని ప్రజా బహుల్యాన్ని తెలియజేయటం ద్వార పాశ్చర్ ప్రసిద్ది చెందాడు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good