ఎంతో ఆసక్తితో, సడలని శ్రద్ధతో జాన్‌రీడ్‌ రచన 'ప్రపంచాన్నే కుదిపేసిన ఆ పదిరోజులు'' చదివాను. ఏమాత్రం తటపటాయింపు లేకుండా దానిని చదవమని ప్రపంచ కార్మికులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాను. ఆ పుస్తకం లక్షల ప్రతుల్లో ప్రచురించాలి. అన్ని భాషల్లోకి అనువదించాలి. అలాంటి పుస్తకం అది. కార్మికవర్గ నియంతృత్వం, కార్మికవర్గ విప్లవం అంటే వాస్తవంలో ఏమిటో అవగాహన చేసుకునేందుకు ఎంతో ప్రాముఖ్యం గల ఘటనలను వాస్తవంగాను, స్పష్టంగాను వివరిస్తుంది ఈ పుస్తకం. ఈ సమస్యలను విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నాను. ఎవరైనా సరే ఈ భావాలతో ఏకీభవించవచ్చు లేదా వాటిని నిరాకరించవచ్చు. అయితే అలా నిర్ధారణకు వచ్చే ముందు తన నిర్ణయం యొక్క పూర్తి ప్రాధాన్యతను వారు ఎరిగి వుండడం అవసరం. అంతర్జాతీయ కార్మికోద్యమ మౌలిక సమస్య ఇది. ఈ సమస్యను స్పష్టీకరించేందుకు జాన్‌రీడ్‌ పుస్తకం నిస్సందేహంగా తోడ్పడుతుంది. - వి.ఐ. లెనిన్‌

అనువాదం: వి.శ్రీహరి

పేజీలు :328

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good