ఈ సంచికలో...

కొకు (కొడవటిగంటి కుటుంబరావు) మార్క్సిస్టు దృక్పథం

కొకు రచనల అవసరం మళ్ళీ ఏర్పడుతుంది

మా నాన్నగారు

కోటి వెలుగుల మానవజీవిత రహదారి

కొడవటిగంటి నవల 'చదువు'

బకాసు (నవలిక)

సంకేతాత్మక దిబ్బ కథలు

విప్లవకథా సాహిత్యం

కుటుంబరావు కథలు - స్త్రీ పాత్రలు.... తదితరాలు ఉన్నాయి.

పేజీలు : 120

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good