కంప్యూటర్ గురించి, ప్రత్యేకంగా పిసి ల గురించి ఏమి తెలియని వారు కూడా కంప్యూటర్ని ఎలా ఉపయోగించాలో, ఎం ఎస్ వర్డ్, పవర్ పాయింట్ లాంటి కొన్ని ముఖ్యమైన సాఫ్ట్ వేర్ లను ఎలా ఉపయోగించాలి వగైరాలు తెలుసుకొని, సులభంగా నేర్చుకోవడం కోసం ప్రత్యేకంగా రుపొందిన్చాబడ్డ గ్రంధం ఇది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good