ప్రాచీన భారత చరిత్రలో సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక రంగాలలో పరిణామాలను, ప్రధానంగా భౌతిక ప్రాతిపదిక ఆధారంగా ఇది విశదీకరించి విశ్లేషిస్తుంది. దోపిడీ స్వభావంలో వచ్చిన మార్పులు, దాని ఫలితంగా సమాజంలో తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలు, మతం, మూఢవిశ్వాసాలు సమాజంలో నిర్వహించిన పాత్రను ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good