సంగీత త్రిమూర్తులలో నోకరుగా పెరోన్దినాను కవి సామ్రాట్ శ్రీ త్యాగరాజు క్రీ.శ. 1767 సంవత్సరమునకు సరియగు సర్వజిత్ సం|| వైశాఖ సుద్ధ షష్టి శుక్రవారమున తిరువరురులో జన్మించెను. యితడు ఆంధ్రుడు. ములకనటి బ్రాహ్మణుడు. భారద్వాజస గోత్రికుడు. ఇంటి పేర్లు కాకర్లవారు. తండ్రి రామబ్రహ్మము. తల్లి పేరు సీతమ్మ. తాతపేరు గిరిజకవి. ముత్తతపేరు పంచనంద బ్రహ్మము. సోదరులు పంచాకేసుడు, రామనధుడు, ముదవ్వవాడు త్యాగరాజు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good