ప్రతిక్షణం, ప్రతిదినం ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఒక చోట సూర్యుడు ఉదయిస్తూనే ఉంటాడు. అదే పద్ధతిలో సూర్యుడు అస్తమించడం కూడా ఎక్కడో ఒకచోట జరుగుతూనే ఉంటుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good