హేతువు అనే పెంజీకటికవ్వల

'నిజమే విష్ణువు అలంకార వ్యామోహితుడే. అంతా పైపైన వ్యవహారం. ఫోర్‌ప్లే మల్లే. శివుడు అలాకాదు అభిషేక ప్రియ: శివ: మొత్తంగా తడిసిపోవాలి. నిండారా మునిగిపోవాలి. వాటమైన ముద్దు గాఢమైన కౌగిలి. తీక్షణమైన తాపం, తీవ్రమైన మోహం... తనువెల్లా కాగిపోవాలి, నిలువెల్లా కరిగిపోవాలి... అదే సత్యం, శివం, సుందరం'.

యిదిగో ఇలా రాస్తూ 'అభిషేక ప్రియ' అనే పదబంధాన్ని సృష్టించగల తాత్వికుడు నరేష్‌ నున్నా.

పేజీలు : 158

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good