తమ ముద్దుమురిపాల చిన్నారి పాపాలకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతి తల్లి తండ్రులు తాపత్రయ పడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి పేరు తెచుకోవాలని, వారికీ మంచి పేర్లు పెట్టి, ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వార్ కళ్ళలో అభినందన కలగాలని, తమ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత నాకు మంచి పేరు పెట్టారని తమను గౌరవించాలని, ప్రతి తల్లి దండ్రులు కోరుకుంటారు. అలంటి పేర్ల కోసం మీరు ''విక్టరీ పిల్లల పేర్ల దర్శిని'' ని ఎంపిక చేసుకోండి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good