1. మాటకారి నక్క, ఓర్వలేని తనం, రైతు - గాడిద, గులాబీ గొప్పతనం, తెలివిగల లక్క పైపై మెరుపులు. ముందు జాగ్రత్త , గురింపు లేని వారు, అందని ద్రాక్ష పళ్ళు, తోడేలు పన్నాగం ...ఇలా మొతం 36 కథలు కలవు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good