ఈ బుక్ లో ... స్నేహం విలువ...గాడిద గర్వం... ఆశపోతు సింహం...కొంగ- తోడేలు ...తోడేలు - గొర్రెల కాపరి...రెండు కప్పలు... గొర్రె తోలులో తోడేలు... శిబారాని - కోతిపిల్ల...ఓ వింత చెట్టు...నెమలి గర్వం...రాజు -సాలీడు ..ఇక్యమత్యమే బలం..కాకి రాబందువు...ఉప్పు వ్యాపారి అతని గాడిద...తెలివి తక్కువ నక్క - వేణువు ఎలా ఈ బుక్ లో మొతం 26 కథలు వున్నాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good