ఈ బుక్ లో 1. నక్షత్రాలు - ఆవాలు , 2. బీర్బల్ ఎత్తుగడ, 3. బీర్బల్ - కసీ పండితుడు. 4. దేవుడు - చేయలేని పని, 5. కృతజ్ఞత లేని అల్లుడు 6. రెండు గాడిదల బరువు 7. చెట్టు మీద కాకులు 8. దైర్యం - పిరికితనం ఇలా మొతం 13 కథలు సాగినవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good