ఈ పుస్తకంలోని కథలు

1. సింహం - గాడిద

2. నక్క - గుర్రం

3. కోడి - కుంపటి

4. దెబ్బకు ఏడు ప్రాణాలు

5. అతిథి తెలివి

Pages : 21

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good