విషయ సూచిక :  కాలువ దాటుత.... సందిగ్ధం లో శిష్యులు .. గురువు గారి రెండు కాళ్ళలో యీ కాలు గోప్పది ? ఎలుకల వేట ... సూది తీసుకురావటం ఎలా? గురువుగారి గుండె. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good