నిజానికి మనిషికి పేరు చాలా ముఖ్యం. పేరుకీ వ్యక్తిత్వానికీ అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. అందుకే పేరుకు చాలా ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఎందుకంటే గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన వారి పేరు వింటే స్ఫూర్తి కలుగుతుంది.

చాలా చిత్రవిచిత్రమైన ప్రయోగాలు ఈ పేర్లలో కనబడతాయి. ఆ పేర్లు పెట్టడంలోని వారి సంకల్పాన్ని మాత్రం మనం తప్పక అభినందించాల్సిందే. సంప్రదాయ భావాలను పక్కన పెట్టి ఒక కొత్త పేరును పెట్టాలంటే 

సామాన్యవిషయం కాదు. కాని గట్టి సంకల్పం ఉంటే సాధ్యమే అనేది ఈ పుస్తకంలోని ఆ పేర్లు పెట్టిన వారి, పెట్టుకొన్న వారి అనుభవాలు మనకి చెప్తాయి. కుల, మత ఛాందస వాదాలతో ఇప్పటికే మన దేశం ఎంతో నష్టపోయింది. కుల, మత 

సూచికలతో కూడిన పేర్లను కాదని విశ్వమానవులుగా రూపొందడానికి తమ పేర్లతోనే ప్రయోగం చేసిన పిల్లలకు, ఆ తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు.

- డా|| జి.సమరం

పేజీలు : 192

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good