ఈ పుస్తకంలో స్వపరిక్ష, లక్ష్యం అంటే ఏమిటి?, లక్ష్య సాధకుడు అంటే ఎవరు?, లక్ష్యం ఎందుకు ఉండాలి?, లక్ష్యం మరియు మీరు, మీరు ఒక గొప్ప శక్తి అనీ తెలుసుకోండి, ఆ ప్రత్యేకత మిమ్మల్ని ఉన్నతుల్ని చేస్తుంది, మెదడు దాని గొప్పతనం, మీ అంతరంగం చెప్పేదే నిజమైన లక్ష్యం, నిద్రాల్ సైతం నిన్ను తట్టి లేపేదే అసలైన లక్ష్యం, అభిరుచి నుంచే మంచి లక్ష్యం, లక్ష్యం యొక్క ఎంపిక మౌలికమైనది, లక్ష్యానికి మీరు పెట్టె పెట్టుబడి ఎలా ఉండాలి?, పెద్ద లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే చిన్నవిగా విభజించండి, లక్ష్యంకు కర్యచారనతోనే సర్ధిక ఏర్పడుతుంది, లక్ష్యం సాధించాలంటే శ్రద ముఖ్యం, ఏ లక్ష్యం లేనివాడు ఎదుటి వాణి లక్ష్యానికి బానిస, లక్ష్యం పై ఇతరుల ప్రభావం, ఆత్మవిశ్వాసంతో లక్ష్యాన్ని మరింత దగ్గర చేస్తుంది, విమర్శలు లక్ష్యాన్ని పనుడు పెడతాయి, మొదలగునవి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good