అ పడిలేచే కడలి తరంగం లాటి జీవిత

రంగంలో డబ్బుంటేనే ఆప్యాయతలూ,

అభిమానాలూ, ఆపేక్షలూ

చెల్లుబాటవుతాయా?

 

లేకపోతే వాటికి విలువే లేదా?

అనే ప్రశ్నకు సముద్రతీరాన బెస్తల

జీవితపు నేపథ్యంలో డబ్బునే,

ఆప్యాయతకీ లంగరందదని

 

వాదోపవాదాలు పోయిన యువతీ

యువకులకు ఓ గుణపాఠం

 

జీవితానికీ, జీవిత సమస్యలకూ

దర్పణం పట్టిన ఓ చమత్కారమైన

నవజీవన నవలావాహిని

పర్ణశాల ....

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good