'మధురమైన బాలమిత్ర కథలు' పుస్తకంలో రామలింగడి యుక్తి, గడ్డం గోల, మందభాగ్యుడి ఆజ్ఞ, తర్కం గొప్పతనం, ఉప్పుకషాయం, మంచి భార్య, రాముడిచ్చిన శంఖం, జ్ఞానోదయం, బంధవిముక్తి, రాజసత్కారం, భూతాలకొండ, రూపాయి పావలా మామూలు, విలువైనవి, వీరాధివీరుడు, ఎక్కువ తక్కువలు, మోసపోయిన సముద్రరాజు, తెలివిగల అమ్మాయి, మిహరుడి వాక్కు, గుమ్మడి కాయల దొంగ, కోతల రాయుళ్ళు, భట్రాజు యుక్తి, తెలివైన నేతగాడు, వంటవాడి తెలివి, అణాతో వెయ్యి, లంకెబిందెలు, కట్టెలు కొట్టేవాడు అనే 26 కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు :72

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good