ఈ పుస్తకంలో గర్భుని దర్బారు, చిత్రగ్రివుని కొలువు, యుద్ధ సన్నాహాలు, నిలగ్రివుడు, పాము స్వభావం, పిల్లికి పెత్తనం, అమాయకం కప్పలు, తెలివైన కోతి గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good