ఈ పుస్తకంలో హిరణ్యకుడు, చిత్రగ్రివుడు, దురాశ : ఒక వ్యసనం, దురాశ ప్రనంతకం, నక్క జిత్తులు, పిల్లి ఎత్తులు, తెలివైన కాకి, ప్రమాదకరపు ఆలోచనలు, బుధి లేని ఒంటె మొదలైన వాటి గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good