పానశాల
ఉమ్రఖయ్యాము పారసీ రుబాయతులోని ముఖ్యమైన రుబాయీలకు అనువాదము
*****
"కారే రాజులు, రాజ్యముల్ గలుగవే గర్వోన్నతిం జెందరే
వారేరి సిరి మూటగట్టుకొని పోవజాలిరే యుర్విపై
పేరైనన్ గలదే....
అని పోతన వాకొనెను

అంతము లేని ఈ భువనకంత పురాతన పాంథశాల; వి
శ్రాంతి గృహంబు నందు నిరు సంజలు రంగుల వాకిళుల్; ధరా
క్రాంతులు పాదుషాలు బహరామ్ జమీషీడులు వేనవేలుగా
గొంత సుఖించి పోయిరెటకో పెరవారికి జోటొనంగుచు.
అని ఉమర్ ఖయ్యాము వచించెను.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good