ఈ సంచికలో 'ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్తు' అధ్యక్షులు బొల్లినేని కృష్ణయ్యతో ఇంటర్వ్యూ, శ్రీనివాస చక్రవర్తి, ముళ్ళపూడి హరిశ్చంద్రప్రసాద్‌, వై.ఎస్‌.కృష్ణేశ్వరరావు, దివాకర్ల వెంకటావధాని, రావూరు వెంకట సత్యనారాయణ, యఱ్ఱోజు మాధవాచార్యులు, బి.యన్‌.రెడ్డిల వ్యాసాలు కలవు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good