'పాలగుమ్మి పద్మరాజు రచనలు - 3'లో బ్రతికిన కాలేజి, చచ్చి సాధించాడు, భక్త శబరి, చచ్చిపోయిన మనిషి అనే నాలుగు నవలలు ఉన్నాయి.

Pages : 191

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good