ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పల్లెలలో, పచ్చిక మైదానాలలో పూలు విరసిన చెట్ల పై, కొండ కోనలపై యెన్నో రకాల పక్షలు అందంగా, ఆహ్లాదం కలిగిస్తూ కలిగిస్తూ రెక్కల విప్పుకొని తిరుగుతూంటే ఏంతో బాగుంటుంది కదా. మనం దీక్షగా వాటిని పరిశీలిస్తే మన చుటూ యిన్ని రకాల పక్షులు ఉన్నాయా ? అనిపిస్తుంది.
మన రాష్ట్రంలో 500 రకాల పక్షులు జీవించి ఉన్న్నట్లు పరిశోధనలు వెల్లడించాయి.
మనదేశంలో జీవించే పక్షులలో 35 శాతం పక్ష్లులు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఉన్నాయన్నమాట.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good