షేక్స్ పియర్ 1000కి మించి నాటక పాత్రలు సృష్టించాడు. అవన్నీ ఈసురోమంటూ కృతిమంగా వుండక చాలా సజీవంగా వుంటాయి. అతడి నాటకాలన్నీ మనం చదివితే ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల మనుష్యులున్నారో మనకు తెలుస్తుంది. అంతేగాదు, ప్రపంచమంతా మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇంతవరకూ కూడా మరే రచయితా చూడని కోణాల నుండి మానవ మనస్తత్వాన్ని చూపించాడు. - లక్ష్మీకాంత మోహన్ 
షేక్స్ పియర్ విషయంలో ఈయనకు ఉన్న పాండిత్యం, షేక్స్ పియర్ గ్రంథాలలోని అందాలను ప్రదర్శించటంలో ఈయన చూపే ప్రతిభ అద్వితీయమైనవి. గ్రంథకర్త భావాన్ని ఏ విధంగానూ చెడనీయకుండా, తెలుగుదనాన్ని ప్రదర్శించటంలో ఈ అనువాదకర్త అప్రతిహతమైన శక్తిని చూపాడు. దాదాపు 15 షేక్స్ పియర్ నాటకాలను ఆయన తెలుగులోకి అనువదించాడు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good