సరైన దృక్పథం అలవర్చుకోవడం

మనిషికి చాలా చాలా కష్టం!

మనిషిని గాడి తప్పించి

మహా దు:ఖ సాగరంలో ముంచడం

మనసుకి బాగా బాగా ఇష్టం!

చిత్తబలం లేని వ్యక్తికి బతుకే

ఒక దు:ఖ సాగరం

తీరం దాటించు నావ

బుద్ధుని అష్టాంగమార్గం

బౌద్ధం-దు:ఖం లేని మండువా లోగిలి

ఈ పుస్తకం- ఆ లోగిలి మొగదల వాకిలి

ఈ వాకిలి తలుపులు తెరిస్తే...

మునుముందుకు సాగుతూ నడిస్తే

కనిపిస్తుంది కరుణాకాంతుల చల్లని వెలుగుల

అమలిన తలపుల వెన్నెల జాబిలి!

తెలుగులో కథలతో, కథనాలతో, నిత్యజీవిత అనుభవాలతో అష్టాంగ మార్గాన్ని సులభంగా పరిచయం చేసే త్రివేణీ సంగమం, ఈ పుస్తకం.

పేజీలు : 168

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good