ఆస్ట్రో - న్యూమరాలజీ కోణంలో రుద్రాక్ష - రత్న - స్తోత్ర - యంత్ర - మంత్రాలతో వెలువడుతున్న సమగ్ర పుస్తకం ఇది.

ఏ బర్త్‌ నంబరు, ఏ డెస్టినీ నంబరు, ఏ స్ట్రాంగ్‌ నంబరు వారు ఏ రుద్రాక్షలు, ఏ రత్నాలు - ఏ యంత్రాలు ధరించాలి? ఏ స్తోత్ర, మంత్రాలు పఠించాలో చెప్పే పుస్తకం 'ఆస్ట్రో న్యూమరాలజి'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good