జీవితం ఆ కుర్రాడికి వడ్డించిన విస్తరే- కాని అదొక్కటే అబ్బాయిలూ, అమ్మాయిలూ, ఎలా కలుస్తారు- ఏం మాట్లాడుకుంటారు- ఆ తరువాత్తర్వాత యింకేం మాట్లాడుకుంటారో తెలుసుకోవాలనే కోరిక, ఉబలాటం, తపన, సరదా-

    ఎన్ని రకాలుగానో ప్రయత్నించి ఆ అసలు రహస్యం తెలుసుకోవాలని కుస్తీలు పట్టగా పట్టగా తనో సైకో అయిపోతాననే భయంతో-

    ఓసారి పట్నవాసం నుంచి పల్లెటూరికి ప్రయాణం కాగా, అక్కడో గోదారి గట్టు, అక్కడో మావయ్య, అక్కడే ఓ ముద్ద మందారం-

ఆ నిశ్శబ్ధంలోనే ఆ ప్రశాంత వాతావరణంలోనే అంతా తెలిసిపోయినట్లు మనసు తేలికయిపోయింది-

అదే ఆనందభైరవి రాగంలా యువతరానికి అటూయిటూ వున్న సంగతుల్ని ముగ్ధమనోహరంగా అరటి పండొలిచినట్లు చెప్పిన నవలా రత్నమాల- నిశ్శబ్దం నీకు నాకూ మధ్య

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good