గదర్‌ పార్టీ ఉద్యమం 1913-1919 వరకు భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఒక ప్రధాన ఘట్టం. సైనికుల తిరుగుబాటు ఒక వ్యూహం. ఎత్తుగడ.

ఆ ఉద్యమంలో ఎక్కువగా పంజాబీ యువకులు, బెంగాలీ యువకులు ప్రముఖంగా పాల్గొన్నారు. బ్రిటీష్‌ సామ్రాజ్యవాదం ఈ దేశభక్తులపై ఎన్నో కుట్ర కేసులు నడిపి, కొన్ని వేల మందిని ఉరికంబాలకు, చిత్ర హింసలకు, ఘోరాతి ఘోరమైన జైళ్ళకు పంపించారు.

ఆనాటి సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయాలతోపాటు ఆనాటి అనుభవాలను కండ్లకు కట్టినట్లు చిత్రించారు శ్రీ దర్శి చెంచయ్యగారు. ఈ తరం యువకులకు ఇది ఎంతో ఉత్తేజాన్ని, దేశభక్తిని ప్రభోధిస్తుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good