నేలతీపి అజ్ఞాతం
నా కథలు కొన్ని నాటికలుగాను, నాటకాలుగాను నాటకీకరింపబడ్డాయి. అలాంటి వాటి గురించి ఒకసారి చర్చించుకుంటున్న సందర్భంలో సాహిత్య విమర్శకులు, ఎస్సీ యూనివర్సిటీలోని తెలుగు అధ్యయన శాఖలో ఆచార్యులు, మిత్రులు డా|| మేడిపల్లి రవి కుమార్‌గారు, అలాంటి నాటికలను, వాటి మూలకథలతో బాటుగా ఒక పుస్తకం వేస్తే బాగుంటుందని సూచించారు. వారి సూచన కనుగుణంగానే ఈ పుస్తకం ముద్రించడం జరిగింది. అలా మంచి సూచన చేసినందుకు డా|| మేడిపల్లి గారికి నా కృతజ్ఞతలు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good