నవ్వు నలుగు రకాల స్వీటు అని నేటి మాట!......
అంతేనా ? నావు నలభై విధాల గ్రేటు అన్నది మరింత న్యునుడి. వాకింగ్ క్లబ్ లతో పటు లాఫింగ్ క్లబ్ లు సైతం నేడు వేలుస్తున్డటమే ఇందుకు నిదర్సనం.
మానసిక ప్రసంతతకు ధ్యానం, హాస్యం రెండు నేత్రల్లంటివి, వీటిలో ఏ ఒక్కటి లోపించిన, జీవితం నిస్సారంగా అనిపించడం సహజం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good