తెలుగు నాటకరంగంలో వాడుకలో ఉన్న పాశ్చాత్య సాంకేతిక పదాలకు తెలుగు సమానార్ధకాలు, ఆంగ్ల, ఆంధ్ర భాషలలో ఆ పదాలకు వివరణలు.
పాశ్చాత్య దేశాల నాటకరంగ చరిత్రను గురించిన అంశాలు.
విభిన్న నాటక ఉద్యమాల, సిద్దంతాల సంక్షిప్త పరిచయమే "నాటకరంగ పారిభాషిక పదకోశం".

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good