ఈ పుస్తకంలో ఉపాయంతో తప్పినా అపాయం, దెబ్బకు దెబ్బ, రక్షించిన పాము, అదృష్టవంతుడు, గాలిలో ఘుమ ఘుమలు - చెవిలో గల గలలు, ఎవరేమన్నా పట్టించుకోకూడదు, బాతుగ మరీనా బాసుమతి బియ్యం, మాటకారితనం, చావురాగం, ముందు జాగ్రత్త, గడ్డం కోసం పట్లు, సలహాలు - ఆచారం గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good