1880 నాటి ఫ్రెంచ్నవల

                అందరూ నానా ను చూడాలని

                తహతహలాడిపోతున్నారు

                నానా ఎవరు?

                భూస్థలంలోకి నానా ఎక్కడినుంచి ఊడిపడిరది?

                చిన్న చిన్న పరిహాసాలు, అభూతకల్పనలూ...

                నానా అనే అక్షరాలే అమృతప్రాయంగా కనిపిస్తున్నాయి.

                మాటిమాటికీ, పేరును ఉచ్చరించడం జనంలో

                ఒక విధమైన ఉత్సాహాన్ని కలిగించి, ఒక విధమైన ఆశ్చర్యం,

                ఆవేశం అందరినీ పెనవేస్తున్నాయి.

                ఇలాంటి ఆశ్చర్యావేశం ఒక్కోసారి ప్యారిస్

                నగరవాసులకు జ్వరంగా ఆవహిస్తుంది...

                ...

                ...

                వీనస్విచ్చిత్తి పొందుతోంది...!!

                ...

                నానా హఠాత్తుగా మాయమైపోయింది`

                ...

                ఎక్కడికో...!

                ఎందుకో...!?

                ఆమె అదృశ్యం కాబోయేముందు...

పేజీలు : 220

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good