మరో రోజు

ఈ దేహ వీణపైన

రహస్య తంత్రుల్ని మీటి

శృతి చేసి

ఒక రాగ సంతకాన్ని చేసినపుడు

నా ప్రపంచం నువ్వే అనుకున్నాను

అనురాగ శిఖరాల్ని అధిరోహించిన

ఆనందపు క్షణాల్ని

గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నపుడు

దు:ఖపులోయలో పడి ఉంటాను

ఉలిక్కిపడి లేచి చూస్తే....


శోకం లేని లోకం కోసం

నువ్వు వెళ్ళిపోయినపుడు

నా లోకమంతా

శోకమై మిగిలి ఉంటుంది

...

నిశ్శబ్ద జీవితంలో

విషాద నిషాదం


కొందరు భగవంతుడంటున్న నువ్వు

నన్ను కాదన్నపుడు

ఈ వేదనా జీవితం

ఎవరికీ రావద్దని

ఎవరికి నివేదించను

ఏమని విన్నవించను

పేజీలు : 68

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good