నాగావళి నుంచి -
నది ఎక్కడో కొండ మీద పుడుతుంది.  పుట్టిన ప్రతి నదీ సముద్రాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్లి అందులో కలిసిపోతుంది.  పుట్టినప్పుడు ఆ నది చిన్నధార.  ఏ నదీ తిన్నగా వెళ్లదు.  ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతుంది. మధ్యలో ఎండుతుంది.  మళ్లీ నిండుతుంది.  సుడులు తిరుగుతోంది, లోలోతుల పెరుగుతుంది.  కొండలరావు అనే ఈ మనిషి జీవితం కూడా అంతే.  ఎక్కడో పుట్టాడు, ఎక్కడో పెరిగాడు, మలుపులు తిరిగి తిరిగి, సుడుల్లో చిక్కుకుని లోతుల్లో ఇరుక్కుని మంజీర నది ఒడ్డుకి చేరుకున్నాడు. జీవిత పయనం ఒక మహా ప్రవాహం.  ఐదో క్లాసు చదువుతున్నప్పుడు చిన్న వేషంతో రంగస్థలం ఎక్కాడు; ప్రోత్సాహం లభించింది.  ఎన్నో నాటకాలు వేశాడు.  నాటకాలు సినిమాలకి తీసుకెళ్లాయి.  ఎన్నో సినిమాలు.  పదిహేనో ఏట చిన్న రచన చేశాడు.  ప్రోత్సాహం లభించింది.  రచనలు ఆరంభించాడు.  కథలు, నాటకాలు, నాటికలు, వ్యాసాలు, వ్యంగ్యాలు, సినిమా వ్యాసాలు, సినిమా రచనలు ఎన్నో.  ఏదీ రాదు, ఏదీ నేర్చుకోలేదు, ఎక్కడా అభ్యసించలేదు.  ఉత్సాహం, ఆసక్తి ఈ రెండే గురువులు.  పెద్దల ఆశీస్సులు, మహనీయుల ప్రోత్సాహాలూ ముందుక నడిపించాయి.  ఆ అనుభవాల ప్రోదికే ఈ - మంజీర వరకు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good