వాడికొకటే ధ్యాస
కౄరత్వంలో కొత్త పద్దతు లెలా కనిపెట్టాలని
నా తపన వేరు
అత్యాచారాలనెలా అంతమొందించాలని
నరకం అంటే కోపం ఎందుకు?
ఆకాశాన్ని నిందించడం దేనికి?
లోకమంతా అన్యాయం నిండి వుంటే
రా! ఎదుర్కొని పోరాడుదాం
నేను కొద్దిక్షణం అతిధిని
పొద్దు పొడుపుని సూచించే వేగుచుక్కని
ఆరిపోవడం అంటే భలే ఇష్టం నాకు
నా చుట్టూ గాలిలో
చైతన్యపు విద్యుత్తు ప్రవహిస్తోంది
పిడికెడు బుగ్గి క్షణికమైనది
వుంటే ఎంత? లేకుంటే ఎంత?
సుఖంగా వుండు తమ్ముడూ!
సాగిపోతున్నా పయనమై.
- భగత్‌సింగ్

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good