రేండేళ్ళకంటే ఎక్కువగా 'బడి' చదువులేని గోర్కీ సమాజాన్ని చదువుతూ పొందిన జ్ఞాన సంపదతో, భాష, భావగాఢతలలో ప్రపంచ ప్రభావశీల రచయితగా పేరుగాంచిన అతని బాల్య జీవన చిత్రికే ఈ నవల.

నేడు గతాన్ని స్తుతిస్తూ, పురాస్మృతుల్లో పడి ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ప్రయాణిస్తున్నామో తెలియని స్ధితిలో మన చుట్టూ గీతలు గీసుకుంటూ, హద్దులు వేసుకుంటూన్న తరుణంలో ఈ నవల చదువుతుంటే, గతంలోని, వర్తమానంలోని మానవీయతను అమానవీయతను, అంథకారాన్ని, వెలుగును సార్వత్రిక వాస్తవాంశాలను ఎరుక పరుస్తుంది ఈ రచన. గోర్కీ కాలాతీత రచన ఇది. అందుకే ఆయన మహారచయిత. - కె.ఆనందాచారి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good