'కుందమాల' అంటే మల్లెపూల దండ. 'ముకుందమాల' అంటే ముకుంద స్మరణమనే భావమాల. అంటే - భక్తి పరిమళాలు ప్రసరించే మరొక తీరు కుంద మాల అనుకోవచ్చు. నలభై శ్లోకాల ఈ లఘుకృతి గ్రథనం చేసిన వైష్ణవకవి శ్రీ కులశేఖర మహారాజు. ఈయనను కులశేఖర ఆళ్వారుగా కూడా మన్నన చేస్తుంటారు.

'ఆళ్లారు' అనే పదానికి 'మునిగిపోయిన' (భక్తిలో) అని అర్థం. ఆళ్వారులు పన్నెండుమంది. వీరిలో మొదటి ముగ్గురు పోయ్‌ గైయార్‌, పూదత్తార్‌, పేయాళ్వార్‌. వీరు పాశుర శతకాలు రచించారు.

Pages : 63

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good