బుద్ధిగా, అణకువగా సంసారాలు చేసుకుంటున్న స్త్రీలు, వేరే అవకాశాలు లేకనే రెక్కల్లేని పక్షుల్లా యిలా పడి వుంటున్నారా?

ప్రేమిస్తున్నట్లు నటిస్తున్నారా?

శారీర హింసకు, కామాతుర లిప్సల చెల్లింపుల కసరత్తులకూ మధ్యగల నాన్‌సెస్‌ని తెలిపిన నవల దమయంతి. కన్నీటి చుక్కలనూ, స్వేద బిందువులనూ ట్రాన్స్‌పరెంట్‌ ఊసుల పూసలుగా చేసి దారానికి గుచ్చి అల్లిన దండ దమయంతి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good