మీ ముద్దు మురిపాల చిన్నారులకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతీ తల్లిదండ్రులూ తాపత్రయపడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి వారుగా ఎదగాలని, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని వాకిరి మంచి పేర్లు పెట్టి ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వారి కళ్ళలో అభినందన కలగాలని మీ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత నాకు మంచి పేరు పెట్టిన మిమ్మల్ని గౌరవించాలని ప్రతీ తల్లి దండ్రులూ కోరుకుంటారు. కనుక నవతం మెచ్చే విధంగా మీ పిల్లలకు అందమైన పేర్లు పెట్టి వారి కళ్ళలో కనిపించే ఆనందాన్ని చూడండి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good