ఇందులో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని 23 జిల్లాల సంక్షిప్త చరిత్ర సమాచారం, మండలాలు, పంటలు, నదులు, ఖనిజాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు, జిల్లా కేంద్రం నుండి దూరాలు, జిల్లా కేంద్రాల పిన్ కోడ్ వగైరా నిత్య జీవితంలో మనకు అవసరమయ్యే ముఖ్య సమాచారంతో పాటు & 270 ప్రశ్నలు.. జవాజులు కూడా ఇచ్చాయి. మీ పిల్లలకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పై సంక్షిప్త అవగాహన కల్పించడానికి ఈ పుస్తకం దోహోదపడుతుందని మా విశ్వాసం . 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good