ఆశ రెండక్షరాల పదం కాదు. ప్రేమకి ఉన్నంత శక్తివంతమైన భావం ఆశకీ ఉంది. ప్రేమ మనని ఒకే విషయం చుట్టూ తిరిగేలా చేస్తుంది. కానీ ఆశ మనల్ని నిరంతరం ముందుకి కొనసాగేలా చేస్తుంది. మన ఎంత హీన దశకి చేరుకున్నా మనల్ని జీవింపజేసేదీ, ముందుకు నడిపించేదీ ఆశే! రేపటి రోజు బాగుంటుందనే భరోసా కల్పిస్తుంది ఆశ. ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులోనైనా సంఘర్షించేలా చేస్తుంది ఆశ! ¬ప్‌ ఈజ్‌ లాస్ట్‌, ఆల్‌ ఈజ్‌ లాస్ట్‌ అంటారు. నిజమే! ఆశే లేకపోతే, సర్వం నశించిపోయినట్టే!

Pages : 228

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good