మీ శ్రేయస్సే మా ద్యాసగా (మెడిటేషన్)
పుస్తకాలు విజ్ఞాన నిధులు అని ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు . ఆ నిదులలోని సంపదను పాఠాకులు గ్రహించాలని మా ఆశ !
ఈనాడు ధ్యానం పై ఎన్నో పుస్తకాలు లబ్య మౌతున్నాయి. ఒక ప్రత్యేకాసం పై ద్యానాన్ని చర్హిస్తూ అంటే బౌతికంగా , ఆద్యాతికంగా , సైన్సు పరంగా ... యిలా పుస్తకాలు వెలువడ్డాయి . అన్నిటి లక్ష్మి ప్రజలకు ద్యానం వైపు మళ్ళించడం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good