'మీడియా స్కాన్‌' తెలుగు పత్రికల తీరుతెన్నులపై సూక్ష్మదర్శిని.  పాఠకుల వైపునుంచి పత్రికలను పరిశీలిస్తూ, తెలుగు జర్నలిజంపై చేసిన సవ్యమైన వ్యాఖ్యానం ఈ మీడియా స్కాన్‌.

ఏ కారణంవల్లనైతేనేమి, ప్రజలలో చైతన్యం పెరుగుతున్నది.  ప్రజా ప్రతినిధులనూ, నాయకులనూ ప్రశ్నించడం అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నది.  మీడియాను కూడా తప్పుచేస్తుంటే ప్రశ్నించవలసిందే.  అలా ప్రశ్నించడానికి కావలసిన పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నది ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్న 'మీడియా స్కాన్‌'.

Pages : 240

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good