మట్టీ మనిషీ ఆకాశా'నికి తెలుగు కవితా ప్రపంచంలో విశిష్ట స్ధానం ఉంది. మట్టిని స్ధలానికీ, ఆకాశాన్ని కాలానికీ ప్రతీకలుగా గ్రహించి మనిషిని ఈ రెంటికీ అనుసంధాన కర్తగా రూపొందించి రచించిన కావ్యం ఇది. మనిషి స్ధలాన్నీ కాలాన్నీ జయిస్తాడన్నది సినారె ఆశ్వాసన. ఇదే ఈ కావ్యంలోని ఇతివృత్తం. 'మట్టీ మనిషీ ఆకాశం' మీద విమర్శనా గ్రంధాలు కూడా వచ్చాయి. ఇది దీని పావులారిటీకి నిదర్శనం.
''జగతిని రంగస్ధలంగా మార్చుకుని
గగనాన్ని మకుటంటా మలచుకుని
అందరిలో తన బింబాల్ని చూసుకుంటూ
అందరి ఆశయాలను తనలో శ్రుతి చేసుకుంటూ నిత్య చైతన్యంతో
నిలిచే మనిషి
నిష్క్రమణ లేని పాత్రధారి
నిఖిల విశ్వం లేని పాత్రధారి
నిఖిల విశ్వంభరా పురోగతుల
నియతిని కాపాడే సూత్రధారి'' - ఈ కావ్యంలోని కొన్ని పంక్తులివి. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good