ఈ బుక్ లో 1. సింబల్స్ 2. రోమన్ నంబర్స్, 3. మాసములు, 4. లాభ నష్టముల సూత్రములు, 5.వడ్డీ సూత్రములు కాలము- దూరము 7. సమాంతర చతుర్భుజాలు 8. క్షేత్ర గణితము. 9. వర్గాసమీకరణాలు 10. అవధులు 11. శ్రేడులు etc.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good