వ్యవసాయ సమస్యను ఆర్ధం చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకించి కౌలు, వ్యవస్యాంలో పెట్టుబడిదారీ విధానం అభివృద్ధిని తెలుసుకోవడానికిక ఈ చిన్న పుస్తకం దోహద పడుతుంది. మార్క్స్, ఆయన అనంతరం మార్క్సిస్టు నేతలు ఈ సమస్యపై చెప్పిన విషయాలన్నింటిని నేరుగా తెలుసుకోవడానికి ఇది ప్రత్యామ్నాయం కానప్పటికీ, స్థూలంగా ఒక అవగాహనకు రావడానికి, ఆ తర్వాత అసలు రచనలను ఆధ్యయనం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good