ఈ పుస్తకాన్ని,

తెలుగు మీడియంలో 'ఎకనామిక్స్‌' చదివే విద్యార్థులూ, వారికి పాఠాలు చెప్పే లెక్చరర్లూ,

ఆర్థిక శాస్త్ర పాఠ్యపుస్తకాలు రాసే రచయితలూ,

ఆర్థిక సంబంధమైన రచనలు చేసే పత్రికా రచయితలూ, వాటిని చదివే పాఠకులూ,

పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక విధానాన్ని, ఆర్థిక శాస్త్రాన్నీ విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించదల్చుకున్న శ్రామిక వర్గ దృక్పథం కలిగినవారూ,

వీరందరూ 'రెఫరెన్స్‌' పుస్తకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good